Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Aktywni i skuteczni na rynku pracy” & „Dobry zawód dla Ciebie”

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH SERDECZNIE ZAPRASZA
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NOWYCH PROJEKTACH
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

I. Pro­jekt „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” skie­ro­wany jest do osób bez­ro­bot­nych, bier­nych zawo­dowo, nie­peł­no­spraw­nych, rol­ni­ków i domow­ni­ków po 30 roku życia z terenu woje­wódz­twa lubelskiego.

Pro­jekt prze­wi­duje nastę­pu­jące szkolenia:

  1. Szko­le­nie: Mon­ter paneli PV – dla osób z wykształ­ce­niem min. gimnazjalnym
  2. Szko­le­nie: Pro­jek­tant apli­ka­cji sie­cio­wych – dla osób z wykształ­ce­niem wyższym
  3. Szko­le­nie: Cukier­nik – dla osób z wykształ­ce­niem min. podstawowym
  4. Szko­le­nie: Kosme­tyczka – dla osób z wykształ­ce­niem min. gimnazjalnym

Uczest­nicy szko­leń otrzy­mają sty­pen­dium szko­le­niowe, zwrot kosz­tów dojazdu i zwrot kosz­tów opieki nad dziec­kiem (jeśli dotyczy).

Po zakoń­cze­niu szko­le­nia prze­wi­dziane są 5-miesięczne płatne staże.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o pro­jek­cie: www.fim.org.pl/projekt/aktywni-i-skuteczni-na-rynku-pracy/

II. Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” skie­ro­wany jest do osób bez­ro­bot­nych, bier­nych zawo­dowo, rol­ni­ków i domow­ni­ków po 30 roku życia z nastę­pu­ją­cych powia­tów woje­wódz­twa lubel­skiego: wło­daw­ski, hru­bie­szow­ski, chełm­ski, kra­sno­staw­ski, lubar­tow­ski, świd­nicki, bial­ski, zamoj­ski„ rycki, opol­ski, par­czew­ski, janow­ski, kra­śnicki, radzyński.

Pro­jekt prze­wi­duje nastę­pu­jące szkolenia:

  1. Szko­le­nie: Fry­zjer – dla osób z wykształ­ce­niem min. podstawowym
  2. Szko­le­nie: Kucharz – dla osób z wykształ­ce­niem min. podstawowym
  3. Szko­le­nie: Mon­ter paneli PV – dla osób z wykształ­ce­niem min. gimnazjalnym
  4. Szko­le­nie: Tester apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych – dla osób z wykształ­ce­niem min. ponadgimnazjalnym

Uczest­nicy szko­leń otrzy­mają sty­pen­dium szko­le­niowe, zwrot kosz­tów dojazdu i zwrot kosz­tów opieki nad dziec­kiem (jeśli dotyczy).

Po zakoń­cze­niu szko­le­nia prze­wi­dziane są 5-miesięczne płatne staże.

REKRUTACJA do obu pro­jek­tów roz­po­czyna się z dniem 1 wrze­śnia 2016r.

« Wróć do listy aktualności