Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


6. Europejskie Dni Rozwoju w Warszawie

W dniach 15 — 16 grud­nia 2011 r. przed­sta­wi­ciele Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich: Paweł Pro­kop — Pre­zes Zarządu oraz Marek Mły­nar­czyk — koor­dy­na­tor współ­pracy mię­dzy­na­ro­do­wej uczest­ni­czyli w Euro­pej­skich Dniach Roz­woju (Euro­pean Deve­lop­ment Days). EDD zostały zor­ga­ni­zo­wane po raz szó­sty, tego­rocz­nym gospo­da­rzem była Pol­ska. Euro­pej­skie Dni Roz­woju było ostat­nim dużym wyda­rze­niem Pol­skiej Pre­zy­den­cji w Radzie Unii Europejskiej.

  Uczest­ni­kami EDD byli przed­sta­wi­ciele władz pań­stwo­wych (kra­jów bior­ców i daw­ców), orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych oraz innych insty­tu­cji zaan­ga­żo­wa­nych we współ­pracę roz­wo­jową i huma­ni­tarną. Gośćmi hono­ro­wymi byli m.in.: Lech Wałęsa — b. Pre­zy­dent RP, Lau­reat Poko­jo­wej Nagrody Nobla, Bro­ni­sław Komo­row­ski — Pre­zy­dent RP, Mikheil Saaka­shvili — Pre­zy­dent Gru­zji, Maha­mo­dou Isso­ufu — Pre­zy­dent Nige­rii, dr Gary Conille — Pre­mier Haiti.

Gospo­da­rzami tego­rocz­nych Euro­pej­skich Dni Roz­woju byli: Krzysz­tof Sta­now­ski — Pod­se­kre­tarz Stanu ds. współ­pracy roz­wo­jo­wej w Mini­ster­stwie Spraw Zagra­nicz­nych RP oraz Andris Pie­balgs — Komi­sarz UE ds. Rozwoju.

  Głów­nymi tema­tami paneli dys­ku­syj­nych były:
1) Agenda for change (‘Pro­gram zmian’)
2) Aid effec­ti­ve­ness (‘Efek­tyw­ność pomocy’)
3) Deve­lop­ment and Demo­cracy (‘Roz­wój i Demo­kra­cja’)
4) Human rights (‘Prawa człowieka’)

  Miej­scem spo­tkań było Cen­trum Nauki Koper­nik w War­sza­wie. Wię­cej infor­ma­cji o prze­biegu Forum oraz poprzed­nich edy­cjach na ofi­cjal­nej stro­nie Euro­pej­skich Dni Roz­woju: www.eudevdays.eu

 

« Wróć do listy aktualności