Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Wizyta studyjna przedstawicieli administracji samorządowej i organizacji pozarządowych z pięciu rejonów Gruzji

W dniach 24 – 31 paź­dzier­nika 2009 r. w ramach pro­jektu odbyła się wizyta stu­dyjna przed­sta­wi­cieli admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych z pię­ciu rejo­nów Gru­zji: Ter­jola, Tki­buli, Cho­kha­tauri, Ozur­geti oraz Borjomi.

W trak­cie wizyty uczest­nicy zapo­znali się zarówno ze struk­turą i funk­cjo­no­wa­niem jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego, jak rów­nież mode­lo­wymi roz­wią­za­niami z zakresu par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej (kon­sul­ta­cje, zle­ca­nie zadań), a także prak­tycz­nymi aspek­tami pro­fe­sjo­na­li­za­cji pracy urzędu oraz for­mami i meto­dami pro­mo­cji mia­sta i regionu.

RAMOWY PROGRAM WIZYTY:

 • Spo­tka­nie z pro­fe­so­rem Zbi­gnie­wem Andrze­jem Peł­czyń­skim (pro­fe­sor Uni­wer­sy­tetu w Oxfor­dzie, zało­ży­ciel School for Leaders Association)
 • Spo­tka­nie z Mar­tyną Kwiat­kow­ską koor­dy­na­torką Pro­gramu Prze­miany w Regio­nie RITA, Edu­ca­tion for Demo­cracy Foundation
 • Wizyta w Sej­mie i Sena­cie RP
 • Volun­teer Cen­tre w Warszawie
 • Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Narodowej
 • Świe­tlica Śro­do­wi­skowa w Warszawie
 • Urząd Mia­sta Lublin
 • Depar­ta­ment Sekretarza
 • Wydział Orga­ni­za­cyjny
 • Biuro Obsługi Mieszkańców
 • Biuro Pro­mo­cji Miasta
 • Fun­da­cja Ini­cja­tyw Menedżerskich
 • Fun­da­cja Szczę­śliwe Dzieciństwo
 • Sta­ro­stwo Powia­towe w Leżajsku
 • Zakład Akty­wi­za­cji Zawo­do­wej w Sarzy­nie pro­wa­dzony przez Sto­wa­rzy­sze­nie „Dobry Dom”
 • Spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­lami NGO’s z terenu powiatu leżajskiego.

 

« Wróć do listy aktualności