Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


27 — 31 marca 2011 spotkanie robocze w ramach projektu Program Aktywności Samorządowej PAS

W związku reali­za­cją pro­jektu “Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS — inno­wa­cyjne narzę­dzie uspo­łecz­nio­nego pro­cesu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych” współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w dniach 27 – 31 marca 2011 roku odbyło się pierw­sze spo­tka­nie robocze.

W pierw­szym spo­tka­niu robo­czym udział wzięli wło­scy eksperci:

  •  Mar­ge­ri­tha Mun­ghai — Sociolab
  • Andrea Fugollo – ISLM.s.r.l
  • Mał­go­rzata Świ­dziń­ska – ISLM s.r.l

 Spo­tka­nia odby­wały się w Urzę­dach Part­ner­skich w woje­wódz­twie pod­kar­pac­kim tj.

  1.  Sta­ro­stwo Powia­towe w Leżajsku
  2. Urząd Gminy w Leżajsku
  3. Urząd Gminy Gro­dzi­sko Dolne

 

RAMOWY PROGRAM SPOTKAŃ:

 27 marzec 2011 – Spo­tka­nie z człon­kami zespołu ds. moni­to­ro­wa­nia ze Sta­ro­stwa Powia­to­wego w Leżajsku.

W spo­tka­niu wzięli udział m.in.:

Kazi­mierz Kryla — Sekretarz

Agnieszka Wyczar­ska — Naczel­nik Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Peł­no­moc­nik ISO

Kata­rzyna Ćwi­kła — Wydział Pro­mo­cji, Kul­tury I Współ­pracy Międzynarodowej

 

28 marzec 2011 – Spo­tka­nie w Sta­ro­stwie Powia­to­wym w Leżajsku.

W spo­tka­niu wzięli udział m.in.:

Jan Kida — Sta­ro­sta Leżajski

Robert Żoły­nia — Wice-starosta Leżajski

Lucjan Czen­czek — Czło­nek Zarządu

Kazi­mierz Kryla — Sekretarz

Agnieszka Wyczar­ska — Naczel­nik Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Wło­scy eks­perci odwie­dzili także: Powia­towy Urząd Pracy w Leżaj­sku oraz Zakład Aktyw­no­ści Zawo­do­wej w Nowej Sarzynie.

 

29 marzec 2011 – Spo­tka­nie w Urzę­dzie Gminy Leżajsk

W spo­tka­niu wzięli udział m.in.:

Bole­sław Paw­lus – Z-ca Wójta

Jerzy Duda — Sekre­tarz Gminy

Wło­scy eks­perci odwie­dzili także Sto­wa­rzy­sze­nia Roz­woju Wsi Dębno.

 

30 marzec 2011 – Spo­tka­nie w Urzę­dzie Gminy Gro­dzi­sko Dolne

W spo­tka­niu udział wzięli:

Jacek Chmura – Wójt Gminy

Arka­diusz Telka – Zastępca Wójta

Grze­gorz Pota­czała – Sekre­tarz Gminy

 

Wło­scy eks­perci odwie­dzili także: Sto­wa­rzy­sze­nie Rodzi­ców Dzieci Nie­peł­no­spraw­nych w Gro­dzi­sku Dol­nym, SDŚ w Lasz­czy­nach a także dwie szkoły pro­wa­dzone przez Sto­wa­rzy­sze­nie. Na zakoń­cze­nie odbyło się spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­lami orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych z Gminy Gro­dzi­sko Dolne.

 

Spo­tka­nia w Urzę­dach miały na celu przy­bli­że­nie nowej metody moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych a także prze­ka­za­nie wło­skich doświad­czeń z zakresu par­ty­cy­pa­cji i moni­to­ro­wa­nia usług we Wło­szech. Wło­scy eks­perci przed­sta­wili udział orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych oraz miesz­kań­ców w decy­zjach podej­mo­wa­nych przez Urzędy we Wło­szech. Przed­sta­wi­ciele poszcze­gól­nych Urzę­dów przed­sta­wili wło­skim eks­per­tom ich struk­turę oraz zakres zadań publicz­nych przez nich reali­zo­wa­nych. W ramach spo­tka­nia robo­czego przed­sta­wi­ciele Urzę­dów oraz Wło­scy eks­perci opra­co­wy­wali kon­cep­cję wyko­rzy­sta­nia wło­skich doświad­czeń z zakresu moni­to­ro­wa­nia usług do pol­skiego stanu praw­nego. W wyniku kon­sul­ta­cji i spo­tkań robo­czych ma bowiem powstać dokładny model moni­to­ro­wa­nia usług w ramach pro­jektu PAS dosto­so­wany do spe­cy­fiki pol­skich urzędów.

 

31 marzec 2011 – Spo­tka­nie w Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menedżerskich

W spo­tka­niu udział wzięli:

Paweł Pro­kop – Pre­zes Fundacji/Ekspert metodyczny

Anna Bie­lak – Dyrek­tor Biura/Koordynator projektu

 

Na spo­tka­niu poru­szono m.in. kwe­stie dotyczące:

- opra­co­wa­nia ankiet doty­czą­cych jako­ści życia i zarzą­dza­nia (zasady kon­stru­owa­nia pytań, zachę­ca­nia osób do wzię­cia udziału w bada­niu ankie­to­wym, dłu­gość ankiety, ilość pytać, okre­śle­nie grupy docelowej);

- pod­su­mo­wa­nie spo­tkań w poszcze­gól­nych Urzę­dach w woj. pod­kar­pac­kim ( wnio­ski do opra­co­wa­nia modelu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych PAS).

« Wróć do listy aktualności