Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofertowe 1/ZO/PPP/2017

Przed­mio­tem niniej­szego zapy­ta­nia jest wybór kon­sul­tan­tów ds. par­ty­cy­pa­cji oraz kon­sul­tan­tów ds. pla­no­wa­nia prze­strzen­nego w ramach pro­jektu „Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym” o nume­rze WND-POWR.02.19.00–00-KP07/15, reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego, Oś Prio­ry­te­towa: II. Efek­tywne poli­tyki publiczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 19.04.2017 o godz. 09:00.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do zło­że­nia oferty!

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami zamiesz­czone są poniżej:

Zapy­ta­nie ofer­towe 06.04.2017

Załącz­nik 1 Formularz_oferty

Załącz­nik 2 Oświad­cze­nie o braku powią­zań oso­bo­wych i kapi­ta­ło­wych z Zamawiającym

Załącz­nik 3 For­mu­larz potwier­dza­jący speł­nia­nie wymagań

Załącz­nik 4 Wykaz reali­zo­wa­nych usług w celu oceny kry­te­rium doświadczenia

Załącz­nik 5 — Wzór umowy doty­czący Czę­ści 1 i 2

Załącz­nik 6 — Wzór umowy doty­czący Czę­ści 3 i 4

 

Poni­żej zamiesz­czamy wyniki zapy­ta­nia ofer­to­wego Nr 1/ZO/PPP/2017 z dn. 06.04.2017 

infor­ma­cja o wybo­rze 1-ZO-PPP-2017

« Wróć do listy aktualności