Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofertowe nr 1/dws/2017

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Dobre wspar­cie na star­cie” i pro­wa­dzo­nym zapy­ta­niem ofer­to­wym   zapra­szamy zain­te­re­so­wane pod­mioty do zło­że­nia swo­jej oferty na poniż­sze części:

Przed­mio­tem niniej­szego zapy­ta­nia jest:

Część 1. Wybór tre­nera, który prze­pro­wa­dzi szko­le­nie „Mon­ter sieci kom­pu­te­ro­wych” dla 15 uczest­ni­ków i uczest­ni­czek pro­jektu w wymia­rze 60 godz. w czę­ści a

Część 2. Wybór tre­nera, który prze­pro­wa­dzi szko­le­nie „Mon­ter sieci kom­pu­te­ro­wych” dla 15 uczest­ni­ków i uczest­ni­czek pro­jektu w wymia­rze 60 godz. w czę­ści b

Część 3. Wybór tre­nera, który prze­pro­wa­dzi szko­le­nie „Spe­cja­li­sta ds. sprze­daży” dla 15 uczest­ni­ków i uczest­ni­czek pro­jektu w wymia­rze 60 godz. w czę­ści a

Część 4. Wybór tre­nera, który prze­pro­wa­dzi szko­le­nie „Spe­cja­li­sta ds. sprze­daży” dla 15 uczest­ni­ków i uczest­ni­czek pro­jektu w wymia­rze 60 godz. w czę­ści b

 

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Dobre wspar­cie na star­cie”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włączenie

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapy­ta­nie ofertowe_1_dws_2017

Załącz­niki:

  1. For­mu­larz oferty
  2. Oświad­cze­nie o braku powiązań
  3. For­mu­larz potwier­dza­jący speł­nia­nie wymagań
  4.  Wykaz zre­ali­zo­wa­nych usług_
    wzór_umowa_zlecenie _monter
    wzór_umowa_zlecenie _specjalista ds. sprzedaży 

WYNIKI!!!

Poni­żej zamiesz­czamy infor­ma­cję o wybo­rze Wykonawców:

Infor­ma­cja o wybo­rze Wykonawców

« Wróć do listy aktualności