Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Badanie jakości życia i świadczonych usług publicznych gromad

Niniej­sze raporty z badań poziomu jako­ści życia i świad­czo­nych usług publicz­nych wśród miesz­kań­ców gro­mad są ele­men­tem pro­jektu Aka­de­mia Lide­rów Par­ty­cy­pa­cji. Pro­jekt reali­zo­wany jest w ramach Polsko-Kanadyjskiego Pro­gramu Wspar­cia Demo­kra­cji współ­fi­nan­so­wa­nego z pro­gramu pol­skiej współ­pracy roz­wo­jo­wej Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP oraz Kana­dyj­skiego Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych, Han­dlu i Roz­woju (DFATD).

Celem pro­jektu Aka­de­mia Lide­rów Par­ty­cy­pa­cji jest wzmoc­nie­nie mery­to­ryczne oraz orga­ni­za­cyjne funk­cjo­no­wa­nia łączą­cych się gro­mad w obwo­dach: rówień­skim, iwa­no­fran­kiw­skim, wołyń­skim i lwow­skim. Pro­jekt zakłada też wspar­cie pro­cesu par­ty­cy­pa­cji. Zarzą­dza­nie par­ty­cy­pa­cyjne przy­czy­nia się do wzro­stu akcep­ta­cji dzia­łań samo­rzą­dów lokal­nych przez miesz­kań­ców. Dia­log spo­łeczny jest pod­sta­wo­wym narzę­dziem takiego zarzą­dza­nia, a naukowa ocena jako­ści życia sta­nowi pod­stawę two­rze­nia lokal­nych poli­tyk i stra­te­gii. W ramach przed­się­wzię­cia orga­ni­zo­wane są szko­le­nia, wizyty stu­dyjne i bada­nie jako­ści życia miesz­kań­ców w 4 nowo­utwo­rzo­nych gromadach.

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z rapor­tami!
1. Raport_Holoby_pl

2. Raport_Holoby_ua

3. Raport_Mylacz_pl

4. Raport_Mylacz_ua

5. Raport_Peczenizyn_pl

6. Raport_Peczenizyn_ua

7. Raport_Troscianiec_ua

8. Raport_Troscieniec_pl

« Wróć do listy aktualności