Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


11–15 kwietnia — spotkanie robocze w ramach projektu pro­jektu Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS

 W związku reali­za­cją pro­jektu “Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS — inno­wa­cyjne narzę­dzie uspo­łecz­nio­nego pro­cesu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych” współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w dniach 11–15 kwiet­nia 2011 roku odbyło się pierw­sze spo­tka­nie robocze.

W dru­gim spo­tka­niu robo­czym udział wzięli wło­scy eksperci:

  • Luca Mila­netto – ISLM s.r.l
  • Andrea Con­tini – ISLM.s.r.l
  • Mał­go­rzata Świ­dziń­ska – ISLM s.r.l

 Spo­tka­nia odby­wały się w Urzę­dach Part­ner­skich w woje­wódz­twie lubel­skim tj.

  1. Urząd Mia­sta Lublin
  2. Urząd Mia­sta Świdnik
  3. oraz w Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menedżerskich

 

RAMOWY PROGRAM SPOTKAŃ:

 11 kwie­cień 2011 – Spo­tka­nie z Krzysz­to­fem Łątką – Dyrek­to­rem ds. Pro­jek­tów Nie­in­we­sty­cyj­nych UM Lublin

 12 kwie­cień 2011 – Spo­tka­nie w Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menedżerskich

W spo­tka­niu udział wzięli:

Paweł Pro­kop – Pre­zes Fundacji/Ekspert metodyczny

Anna Bie­lak – Dyrek­tor Biura/Koordynator projektu

Karo­lina Misie­wicz – Spe­cja­li­sta ds. moni­to­ringu i promocji

Marek Mły­nar­czyk – Spe­cja­li­sta ds. logistyki

 

Na spo­tka­niu poru­szono m.in. kwe­stie dotyczące:

- logi­stycz­nej orga­ni­za­cji prze­pro­wa­dza­nia ankiet doty­czą­cych jako­ści życia i zarządzania;

- orga­ni­za­cji i celów spo­tkań w Urzę­dzie Mia­sta Lublin i Urzę­dzie Mia­sta Świd­nik ( wnio­ski do opra­co­wa­nia modelu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych PAS)

- omó­wie­nia planu dal­szej współpracy;

 

13 kwie­cień 2011 – Spo­tka­nie w Urzę­dzie Mia­sta Świdnik

W spo­tka­niu wzięli udział m.in.:

Wal­de­mar Jak­son – Bur­mistrz Mia­sta Świdnik

Andrzej Radek – Z-ca Burmistrza

Janusz Dumin – Skarb­nik Miasta

Artur Soboń – Sekre­tarz Miasta

Spo­tka­nie miało na celu przy­bli­że­nie nowej metody moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych a także prze­ka­za­nie wło­skich doświad­czeń z zakresu par­ty­cy­pa­cji i moni­to­ro­wa­nia usług we Wło­szech. Wło­scy eks­perci przed­sta­wili udział orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych oraz miesz­kań­ców w decy­zjach podej­mo­wa­nych przez Urzędy we Wło­szech. Przed­sta­wi­ciele Urzędu przed­sta­wili wło­skim eks­per­tom ich struk­turę oraz zakres zadań publicz­nych przez nich reali­zo­wa­nych. W ramach spo­tka­nia robo­czego przed­sta­wi­ciele UM Świd­nik oraz Wło­scy eks­perci opra­co­wy­wali kon­cep­cję wyko­rzy­sta­nia wło­skich doświad­czeń z zakresu moni­to­ro­wa­nia usług w UM Świd­nik. W wyniku kon­sul­ta­cji i spo­tkań robo­czych ma bowiem powstać dokładny model moni­to­ro­wa­nia usług w ramach pro­jektu PAS dosto­so­wany do spe­cy­fiki pol­skich urzędów.

 

14 kwie­cień 2011 – Spo­tka­nie w Fun­da­cji Ini­cja­tyw Menedżerskich

W spo­tka­niu udział wzięli eks­perci odpo­wie­dzialni za opra­co­wa­nie ankiety w ramach pro­jektu PAS: Robert Szlę­zak, Anna Bie­lak oraz Pre­zes Fun­da­cji Paweł Pro­kop. Na spo­tka­niu zostały omó­wione szcze­gó­łowe kwe­stie budowy ankiety jako­ści życia i jako­ści zarzą­dza­nia. Pol­scy eks­perci przed­sta­wili eks­per­tom wło­skim efekt ich dotych­cza­so­wej pracy. Zastały omó­wione poszcze­gólne pyta­nia, nanie­siono odpo­wied­nie poprawki oraz uwagi eks­per­tów włoskich.

« Wróć do listy aktualności