Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Akademia Liderów Partycypacji — Nowy projekt FIM

Roz­po­czę­li­śmy cykl szko­leń w ramach nowego pro­jektu Fun­da­cji „Aka­de­mia Lide­rów Partycypacji.

Dotych­czas odbyły się szko­le­nia dla kadry kie­row­ni­czej, urzęd­ni­ków i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w nowo­po­wo­ła­nych gro­ma­dach: wołyń­skim, rówień­skim i iwanofrankiwskim .

Szko­le­nia doty­czą metod i tech­nik współ­pracy wła­dzy z miesz­kań­cami oraz meto­do­lo­gii badań jako­ści życia. Zakoń­czą się powo­ła­niem, w każ­dej gro­ma­dzie, grupy robo­czej zło­żo­nej z urzęd­ni­ków, która wdra­żać będzie w swoim samo­rzą­dzie roz­wią­za­nia z zakresu partycypacji.

akad. liderowIMG_3314IMG_3287

 

 

 

Stopka_PKWD_150_RGB_pl

 

« Wróć do listy aktualności