Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Delegacja z Mołdawii z wizytą w lubelskich OSP

User Comments

W dniach 22–27 wrze­śnia gości­li­śmy dele­ga­cję z północno-centralnej Moł­da­wii w ramach pro­jektu „Samo­po­moc lokalna na rzecz bez­pie­czeń­stwa”. Uczest­nicy wizyty stu­dyj­nej – poten­cjalni człon­ko­wie grup samo­po­mo­co­wych w Moł­da­wii przy­glą­dali się funk­cjo­no­wa­niu grup samo­po­mo­co­wych i Ochot­ni­czych Straży Pożar­nych w Pol­sce oraz współ­pracy samo­rzą­dów z OSP i Lokal­nymi Gru­pami Dzia­ła­nia. W tym celu dele­ga­cja odwie­dziła samo­rządy w Gmi­nie Konop­nica i Gmi­nie Niemcy, a jed­nostki OSP w tych gmi­nach zapre­zen­to­wali im swoją goto­wość do dzia­ła­nia. Dla kom­plek­so­wego zro­zu­mie­nia funk­cjo­no­wa­nia OSP w Pol­sce uczest­ni­czy wizyty stu­dyj­nej odwie­dzili także Komendę Miej­ską Pań­stwo­wej Straży Pożar­nej w Lubli­nie, gdzie dowie­dzieli się o sys­te­mie szko­le­nio­wym dla OSP. Nie bra­ko­wało rów­nież spo­tkań w Lubel­skich orga­ni­za­cjach samo­rzą­do­wych, któ­rych obsza­rem dzia­łal­no­ści jest akty­wi­za­cja miesz­kań­ców na tere­nach wiej­skich.
Ostatni dzień uczest­nicy wizyty spę­dzili na ćwi­cze­niach jed­no­stek OSP włą­czo­nych do Kra­jo­wego Sys­temu Ratowniczo-Gaśniczego. Wszy­scy wyje­chali z zapa­łem do stwo­rze­nia podob­nych struk­tur u sie­bie w kraju.

——
Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji w ramach pro­gramu RITA — Prze­miany w regio­nie, finan­so­wa­nego przez Polsko-Amerykańską Fun­da­cję Wolności.

RITA_logo_h_podstawowe

« Wróć do listy aktualności