Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Samorządowy system zarządzania energią w Równem”

1 kwiet­nia 2011 r. Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich roz­po­czyna reali­za­cję pro­jektu „Samo­rzą­dowy sys­tem zarzą­dza­nia ener­gią w Rów­nem”, współ­fi­nan­so­wa­nego ze śród­ków Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP w ramach Pro­gramu Pomoc Roz­wo­jowa 2011.

 Celem ogól­nym pro­jektu jest pod­nie­sie­nia jako­ści życia miesz­kań­ców poprzez wpro­wa­dze­nie kom­plek­so­wego, pro-oszczędnościowego sys­temu zarzą­dza­nia ener­gią w Rów­nem — sto­licy Obwodu Rówień­skiego (Ukra­ina). Niż­sze zuży­cie ener­gii spo­wo­duje ogra­ni­cze­nie emi­sji CO2 do atmos­fery, co przy­czyni się do wzro­stu atrak­cyj­no­ści regionu, zarówno pod wzglę­dem inwe­sty­cyj­nym, tury­stycz­nym jak rów­nież jako­ści życia mieszkańców.

Part­ne­rzy projektu:

Urząd Mia­sta Równe (Ukraina)

Urząd Mia­sta Lublin (Polska)

 

« Wróć do listy aktualności